Klokov & Koklyaev on Russian Nationals 2005

Dmitri Klokov (190, 197.5, 202.5 kg; C&J 230,240 kg, 247.5x)

 

Mikhail Koklyaev (Snatch 190, 195, 200 kg; C&J 230, 240, 250 kg, total 450 kg)