Snatch from blocks 190 kg / Evgeny Chigishev

One Response

Add a Comment